Prehrana

SUBVENCIJA PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • Do popolne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eurov.
  • Do popolne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 442,94 eurov.

Subvencija za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA

logotip_shema_solsko_sadje_zelenjava

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na »šolsko sadje in zelenjavo« ter »šolsko mleko«, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo. Vsaka šola si sama izbere dobavitelja v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Šola mora izvajati tudi spremljevalne izobraževalne dejavnosti.

Več si lahko preberete na povezavah:

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Na šoli razdeljujemo sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. Sadje in zelenjavo bomo razdeljevali predvidoma 1 krat na teden (pogosteje v času sezonskega sadja), mleko in mlečne izdelke pa 1 do 2 krat na mesec.


SPLOŠNE INFORMACIJE O PREHRANI

Organizator šolske prehrane je Jožica Medvešek Grobovšek.

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Šola organizira za učence dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico ter sadno malico. Dopoldanska malica je organizirana za vse učence, naloga staršev pa je, da otroka navajajo na zajtrk pred odhodom v šolo. Vsi obroki so postreženi v šolski jedilnici, kjer učence navajamo na kulturo prehranjevanja. Učence spremlja in usmerja pri prehranjevanju dežurni učitelj.

Pri pripravi šolske prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pozornost želimo nameniti kvalitetni pripravi obrokov in sestavi jedilnikov. Po Pravilniku o kvaliteti in kakovosti hrane skrbimo za notranji in zunanji nadzor s smernicami HACCAP-sistema, Zakona o šolski prehrani in Pravil šolske prehrane. Ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, ceno ostalih obrokov določi šola.

Dejavnosti, s katerimi vzpodbujamo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja na naši šoli so: izvedli bomo vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (november), ki se izvaja z namenom, da otrokom predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter jih spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani, šola je vključena v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave , izvedli bomo naravoslovni dan z naslovom Ogled kmetije Štrucelj in Belokranjskega hrama (september), pri pouku gospodinjstva in RU se bomo z učenci pogovarjali o zdravem prehranjevanju in kulturi prehranjevanja in izdelali plakat na temo Sadje in zelenjava.

Skladno s četrtim členom Zakona o šolski prehrani in navodili, prejetimi s strani Ministrstva za šolstvo in šport, bomo v tem šolskem letu ponudili učencem šolsko malico v povprečni vrednosti 1,10 evra na dan. Malica za učence od 1. do 5. razreda bo po 2. šolski uri, malica za učence od 6. do 9. razreda pa po 3. šolski uri.

Poleg malice se učenci (starši) lahko odločijo tudi za kosilo ali popoldansko oziroma sadno malico, ki bo za učence od 1. do 5. razreda 6. šolsko uro, za ostale učence pa po 6. šolski uri.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.

Starši učencev na koncu šolskega leta (junij) podpišete obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, v kateri izberete obroke prehrane, ki jih bo imel vaš otrok v naslednjem šolskem letu. Na voljo je malica, kosilo, sadna malica in popoldanska malica. Predvsem starši učencev prve triade se posvetujte z razredniki glede smiselnosti izbire posameznih obrokov. Z naše strani si lahko prenesete tudi obrazec, s katerim lahko kadar koli spremenite prijavo na šolsko prehrano. Sprememba bo pričela veljati s prvim dnem pouka v naslednjem mesecu!

Malico lahko odjavite preko spletnega obrazca ali na telefonsko številko (07) 30 57 810 do 8.00 tekočega dneva.
Odjava nesubvencionirane prehrane velja od naslednjega dneva, odjava subvencionirane prehrane pa velja za tekoči dan. Nepravočasno odjavljene obroke so starši dolžni plačati (Pravila o šolski prehrani).

Na prvi dan odjave (odjava do 8.00), lahko starši, katerih otrok nima subvencionirane prehrane, prevzamejo prijavljene obroke med 11.30 in 12.00 v šolski kuhinji (zunanji vhod).

Obvezno naj starši oz. skrbniki pri odjavi obroka sporočijo, da bodo obrok prevzeli. V nasprotnem primeru, obrok ne bo pripravljen. S seboj naj prinesejo primerno posodo. Po prevzemu starši odgovarjajo za hrambo prevzetega obroka.

CENIK PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

VRSTA OBROKA CENA
dopoldanska malica 1,10 €
kosilo (1. – 5. r.) 2,00 €
kosilo (6. – 9. r.) 2,30 €
sadna malica 0,60 €
popoldanska malica 0,70 €

 

(Skupno obiskov 2.200 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI