Druge oblike pouka

TEČAJNI POUK

20-urni tečaj plavanja – 3. razred

Tečaj bo potekal v OC Češča vas meseca septembra v dopoldanskem času. Ker je tečaj plavanja v sklopu predmeta šport, imajo učenci med šolskim letom 20 ur manj športa. O terminu se bomo s starši učencev 3. razreda dogovorili v začetku septembra.


Tečaj kolesarjenja – 5. razred

Tečaj se bo opravljal v treh delih. Teoretični del bo potekal znotraj različnih predmetov (DRU, NIT, SLJ, ŠPO) v septembru (in oktobru). Poligon bo izveden znotraj tehničnega dneva, praktična vožnja pa po obeh uspešno končanih delih (teorija in poligon) izven pouka (popoldan). Vodila ga bo razredničarka 5. razreda v sodelovanju s Policijsko postajo Črnomelj. 

POUK TUJIH JEZIKOV

Z obveznim učenjem angleščine začenjajo že v 2. razredu, učenci tretje triade si lahko izberejo nemščino kot izbirni predmet, četrtošolci pa kot neobvezni izbirni predmet.

Tudi v tem šolskem letu imajo prvošolci angleščino kot neobvezni izbirni predmet.


INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa 0,5 ure individualne oz. skupinske pomoči učencem na oddelek, ki jih bomo namenili delu z nadarjenimi učenci (raziskovalna ali projektna naloga, tekmovanja) in delu z učenci, ki imajo učne težave. Izvajalci pomoči bodo Ljiljana Jankovič, Maja Jelerčič Jesih, Jasmina Strugar in Ivanka Šuštarič.

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci…


DODATNA STROKOVNA POMOČ za učence s posebnimi potrebami

V šoli imamo učence z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za vsakega od teh učencev je ustanovljena komisija (koordinatorica ga. Silva Nagode, člani: razrednik, izvajalci pomoči ter učitelji temeljnih predmetov) in izdelan individualni program. Izvajalci DSP: Ljiljana Jankovič, Nataša Podhostnik, Silva Nagode, Anita Vrtin, Maja Jelerčič Jesih, Iva Schweiger, Mojca Pavlinič, Tanja Janžekovič, Monika Mihelič (OŠ Milke Šobar Nataše) in Matjaž Barič (OŠ Milke Šobar Nataše).

Dodatne informacije…


DODATNI POUK

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.


DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje.

Razporeditev dodatnega in dopolnilnega pouka:

Razred/predmet Število ur tedensko Izvajalec
1. r. 1 Sanela Majstorović
2. r. 1 Mojca Pavlinič
3. r. 1 Marija Vesna Frank
4. 1 Ivanka Šuštarič
5. r. 1 Sabina Lukežič
MATEMATIKA 1 Ljiljana Jankovič
SLOVENŠČINA 1 Nataša Podhostnik
ANGLEŠČINA 1 Maja Jelerčič Jesih
KEMIJA 1 Kristina Starešinič

Za dopolnilni in dodatni pouk je tedensko namenjeno 9 ur.

ŠOLA V NARAVI

V šolskem letu 2023/2024 ni načrtovane šole v naravi.

(Skupno obiskov 1.212 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI