Projekti in raziskovalno delo

PROJEKTI

Zdrava šola (koordinatorica Jožica Medvešek Grobovšek) POVEZAVA

Od aprila 2019 smo del Slovenske mreže zdravih šol. Potrudili se bomo, da bo šola ostala prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši. Rdeča nit letošnjega šolskega leta je “LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE”.
Ob vključitvi v program Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Poskrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Poskrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Poskrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo vedenje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

V šolskem letu 2023/24:

 • bomo še naprej sodelovali s Šolo zdravja,
 • za zdravje učencev bomo skrbeli s pestro ponudbo športnih interesnih dejavnosti,
 • med poukom bomo enkrat dnevno izvajali gibalne aktivnosti,
 • trudili se bomo za zmanjšanje teže šolskih torb,
 • sledili bomo načelom zdrave prehrane,

 

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka (koordinatorica Jožica Medvešek Grobovšek) POVEZAVA

Ker se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se odločili sodelovati v evropskem projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA«. Projekt poteka s finančno podporo Evropske unije.

Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.

Projekt bomo na šoli izvajali celo šolsko leto. Tedensko bomo učencem poleg redne šolske prehrane ponudili lokalno pridelano sadje, zelenjavo pa tudi mleko oziroma mlečne izdelke.

Spremljevalne izobraževalne in promocijske dejavnosti:

 • seznanitev učiteljev, učencev in staršev o vključenosti šole v Shemo šolskega sadja in zelenjave,
 • anketiranje učencev 4., 6. in 8. razreda ob začetku in ob koncu šolskega leta (spletni vprašalnik – Inštitut za varovanje zdravja RS),
 • informiranje na oglasnih panojih in na šolski spletni strani,
 • poudarek pomena uživanja sadja in zelenjave pri rednem pouku, razrednih urah, podaljšanem bivanju, ND, TD,
 • izdelava plakatov in drugih izdelkov na temo sadja in zelenjave,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • minuta za zdravje in aktivni odmor, meditacija med poukom, obisk kmetije Štrucelj .

 

Noč knjige in Amnesty international (koordinatorica Maja Jelerčič Jesih) POVEZAVA

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila, po vsem svetu potekajo aktivnosti, posvečene promociji branja. Ena med njimi je tudi NOČ KNJIGE, ki jo slovenska sekcija Amnesty International poveže z učenjem o človekovih pravicah. Glede na objavljeni knjigi, ki jo bo Amnesty International razpisal, bo izbrana (predvidoma) ena, na temo katere bodo učenci naše šole ustvarjali in poustvarjali v skladu s predlaganimi dejavnostmi oz. v obliki kamišibaj gledališča. 
Noč knjige pa bomo obeležili tudi v povezavi z Društvom Festival Sanje, in sicer bodo učenci 2. triade, ki bodo prebrali 3 knjige za angleško bralno značko, imeli zaključek angleške bralne značke v popoldanskem času v obliki gibalno-angleške, kuharske in filmsko-literarne delavnice.

 

Policist Leon svetuje (koordinatorica Sabina Lukežič) POVEZAVA


Je projekt, namenjen učencem in učenkam 5. razredov. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta sodeluje tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Nosilca projekta sta Uprava uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami. Namen projekta je otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega je namen tudi povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji in starši ter policijo.

Projekt bomo na šoli izvajali med različnimi urami pouka.

Več informacij…

 

Rastem s knjigo (koordinatorica Nataša Podhostnik) POVEZAVA

V šolskem letu 2023/2024 bo potekal projekt »Rastem s knjigo v OŠ – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Udeležilo se ga bo 18 učencev 7. razreda. Obiskali bodo Knjižnico Črnomelj in prejeli knjigo, ki jo bomo vključili v domače branje. Izvedli bomo številne dejavnosti, ki bodo osnovane na osnovi tematike knjige. Učenci bodo izpolnili anketni vprašalnik.
Več informacij …

 

Bralna značka (koordinatorica Nataša Podhostnik) POVEZAVA


Sodelovali bomo v projektu Bralna značka v OŠ. Učenci 1. triade bodo prebrali najmanj 4 knjige (od tega eno pesniško zbirko), učenci 2. in 3. triade pa najmanj 5 knjig  (od tega eno pesniško zbirko). V določeni kvoti knjig si lahko učenec izbere tudi knjigo po lastnem izboru (literarno ali strokovno).

 

Projekt medgeneracijsko branje (koordinatorica Nataša Podhostnik) POVEZAVA


Namen projekta, ki poteka v okviru Društva Bralna značka Slovenije, je spodbujanje branja med predstavniki določenih generacij.  V skupinah so sodelovali učitelji in učenci, učenci 3. triade in učenci 1. triade. Pripravili bomo vsaj 6 srečanj (6-krat po 2 šolski uri v okviru SLJ) in brali knjige, se o njih pogovarjali ter v povezavi s knjigo izvedli ustvarjalne delavnice. Dve srečanji bosta potekali med učenci 1. in 9. razreda, dve srečanji med učenci 2. in 8. razreda, dve pa med učenci 3. in 7. razreda.

 

Angleški bralec in knjižni moljček (koordinatorica Maja Jelerčič Jesih)

Učenci od 4. do 9. razreda preberejo določeno število knjig in se o njih pogovorijo z mentorico oz. rešijo elektronski kviz bralnega razumevanja Bookworms (s pomočjo prebrane knjige, ki jo imajo pri sebi). S projektom želimo spodbuditi branje angleških knjig, uriti veščino bralnega razumevanja in obogatiti besedni zaklad.  Pri učencih želimo vzbuditi zanimanje za angleško literaturo.

 

eTwinning (koordinatorica Maja Jelerčič Jesih) POVEZAVA


eTwinning je interaktivna skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah po Evropi in širše,  omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.  eTwinning je del programa Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Učenci imajo možnost sodelovanja v različnih projektih z vrstniki iz tujine preko virtualnih orodij.

 

Projekt Naša mala knjižnica (koordinatorica Sanela Majstorović) POVEZAVA


V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali mednarodni projekt Naša mala knjižnica (NMK), ki je namenjen branju in dvigovanju pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.
Na začetku projekta bomo otrokom razdelili Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge.

 

Noč knjige (koordinatorica Nataša Podhostnik) POVEZAVA


Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za vse učence od 7. do 9. razreda, ki bodo uspešno opravili bralno značko, organizirali posebno nagrado z naslovom Noč knjige. Ob svetovnem dnevu knjige bodo omenjeni učenci prespali v šoli.
K sodelovanju bomo povabili lokalno skupnost. Osrednjega gosta si bodo ogledali tudi učenci od 1. do 6. razreda, ki pa ne bodo prespali v šoli.

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk (koordinatorica Jožica Medvešek Grobovšek) POVEZAVA


Tretji petek v mesecu novembru obeležujemo Dan slovenske hrane. Ta dan na šoli že vrsto let poteka Tradicionalni slovenski zajtrk. Tradicionalni slovenski zajtrk ponazarjajo živila, kot so mleko, kruh, med, maslo in jabolko. Namen tega dne je predvsem podpora domačim kmetom in predelovalcem hrane, ozaveščanje o pomenu vloge čebel, ki jo imajo pri opraševanju in ohranjanju slovenskega podeželja, ter spodbujanje k rednemu zajtrkovanju in seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane.

 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo (koordinatorica Anita Vrtin) POVEZAVA


Tema projekta v šolskem letu 2023/2024 je stop sovražnem govoru – spoštujmo razlike med nami. Šola sodeluje z izvedbo delavnice, v kateri je bistven pogovor z učenci na temo strpnosti in nestrpnosti ter ustvarjanje likovnih in pisnih izdelkov. Na šoli se postavi tudi skupna razstava izdelkov učencev šole. Šola sodeluje tudi na natečaju za izbor najbolj ekspresivnih likovnih in pisnih izdelkov. Projekt in delavnico bomo izvedli v tednu od 13. do 17. novembra 2023, saj 16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti.

 

Projekt Šola sobivanja (koordinatorica Ivanka Šuštarič) POVEZAVA


Projekt Šola Sobivanja je sklop projektov, ki želijo ozaveščati namen trajnostnega razvoja. S projekti učenci razvijajo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, skrb za čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter boljšo kakovost življenja na planetu.

 

Naša šola bo sodelovala pri različnih projektih, in sicer:

 • Varno v vrtec in šolo – ozaveščanje o varnih poteh do šole.
 • Spodbujamo prijateljstvo – ustvarjanje na temo prijateljstva.
 • Ti meni danes, jaz tebi jutri – razviti okolje, ki omogoča trajnostno naravne, zdrave družbe.
 • Živimo zdravo – športne aktivnosti, zdrava prehrana, zdrav način življenja.

 

Formativno spremljanje

Učenci 8. r. se bodo v šolskem letu 2023/2024 pri urah slovenščine učili po načelih in elementih formativnega spremljanja. Izvajalka bo učiteljica slovenščine Nataša Podhostnik.

 

Inovativna uporaba sodobnih tehnologij

Z učenci 9. r. bomo v šolskem letu 2023/2024 pri urah slovenščine izvedli učni proces z inovativno uporabo sodobnih tehnologij. Izvajalka bo učiteljica slovenščine Nataša Podhostnik.


RAZISKOVALNO DELO

Naši učenci se vključujejo v delo mladih raziskovalcev Slovenije, ki jih vodi Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
Srečanja mladih raziskovalcev in tehnikov ter tekmovanja v znanju  na šolski, regionalni in državni ravni so oblike ob šolskih in izven šolskih aktivnosti, v katerih mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje ter se interesno usmerjajo v različna področja naravoslovja in tehnike. S tem  si mladi utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati svoja mnenja. O svojem delu imajo možnost razpravljati s strokovnjaki in jih javno predstaviti, projekte se naučijo izvajati v obliki zaokroženih elaboratov. Tudi naši učenci so sodelovali na zadnjih dveh srečanjih. (www.zotks.si)

Pravila raziskovalnih nalog.

RAZISKOVALNE NALOGE

Raziskovalna naloga 2006
Podoba Župančičeve poti od Dragatuša do Vinice danes in jutri – SREBRNO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2007
OD  MALE  DO  VELIKE  TRGOVINE Z  VIDIKA  POTROŠNIKA – SREBRNO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2008
ZASTAVE V EVROPSKI UNIJI (Acrobat reader) – ZLATO PRIZNANJE (PowerPoint)

Raziskovalna naloga 2009
PSI TERAPEVTI – BRONASTO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2009
NEZNANI LETEČI PREDMETI – BRONASTO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2010
ŽIVLJENJE = UČENJE – BRONASTO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2010
GRAJSKA – GOZDNA UČNA POT OBRH DANES IN JUTRI – SREBRNO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2011
RUMEN KARTON ZA BIOGNOJEVKO – BRONASTO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2012
PREBIVALCI IN KRAJINSKI PARK LAHINJA – SREBRNO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2014
OHRANJANJE SPOMINA – Naših 50 let šole – ZLATO PRIZNANJE (Priloge)

Raziskovalna naloga 2015
OD NEKDAJ V DRAGATUŠU PELO IN PLESALO SE JE – SREBRNO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2016
BELOKRANJSKA PITNA VODA – OGROŽENO KRALJESTVO ČLOVEŠKE RIBICE – BRONASTO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2017
SPOMINI NA 2. SVETOVNO VOJNO V ČRNOMLJU IN OKOLICI – ZLATO PRIZNANJE

Raziskovalna naloga 2018
IZSELJEVANJE IZ BELE KRAJINE – BRONASTO PRIZNANJE

PROJEKTNE NALOGE “EVROPA V ŠOLI”

Projektna naloga 2008
– ROMI SKOZI OČI MEDIJEV

Projektna naloga 2009
BIOLOGIČNI UČBENIK

Projektna naloga 2010
VZROKI IN REŠITVE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI NA NAŠI ŠOLI – 1. MESTO V SLOVENIJI

Projektna naloga 2011
PROSTOVOLJSTVO – VOLJAN POMAGATI – LEPO JE UČITI MLAJŠE – 1. MESTO V SLOVENIJI

Projektna naloga 2012
NI POMEMBNA STAROST, AMPAK SODELOVANJE – 1. MESTO V SLOVENIJI (Priloge)

Projektna naloga 2013
PRVI KORAKI K UČENJU PRAVIC EVROPSKEGA DRŽAVLJANA – 1. MESTO V SLOVENIJI

(Skupno obiskov 1.583 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI