Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš (krajše OŠ Dragatuš), Dragatuš 48, 8343 Dragatuš
Odgovorna uradna oseba : Sanela Majstorović, prof. r. p. – ravnateljica
Datum prve objave kataloga : December 2009
Datum zadnje spremembe : 3. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem mestu : www.os-dragatus.si
Druge oblike kataloga : Tiskana oblika, dostopna na sedežu Osnovne šole komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Sedež zavoda : Dragatuš 48, 8343 Dragatuš
Telefon: (07) 305 78 10
Spletna stran : www.os-dragatus.si
Elektronski naslov : info@os-dragatus.si
Davčna številka : 83415394
Matična številka : 5082773000
Podračun : 01217-6030647939
Podatki o ustanovitelju : OŠ Dragatuš je ustanovila Občina Črnomelj s sklepom št. 022/15-62 z dne 24. 12. 1962 (september 1858).
Podatki o registraciji : Okrožno sodišče v Novem mestu   /   Osnovna šifra dejavnosti: 85.200   /   Prvi vpis v sodni register: 01. 01. 1979.

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa : Osnovnošolsko izobraževanje.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot :
– Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš; Dragatuš 48, 8343 Dragatuš
– Enota vrtca pri osnovni šoli komandanta Staneta Dragatuš; Dragatuš 48, 8343 Dragatuš

2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Sanela Majstorović, prof. r. p., ravnateljica
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš; tel.: (07) 55 55 811
E-pošta: sanela.majstorovic@os-dragatus.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnem naročanju

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o šolski prehrani
Zakon o računovodstvu

Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU

Notranji predpisi :
Šolski sklad
Akt o ustanovitvi
Pravila Osnovne šole komandanta Staneta Dragatuš
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Dragatuš
Poslovnik o delu Sveta šole
Poslovnik o delu Sveta staršev
Požarni red s požarnim načrtom
Hišni red
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Dragatuš
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane v OŠ Dragatuš
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti v OŠ Dragatuš

2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

Predlogi splošnih aktov zavoda

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

– Letni delovni načrt 2023/2024
– Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022/2023
– Pravila in drugi akti zavoda.

2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
Sprejem Letnega delovnega načrta.
Sprejem Poročila o realizaciji LDN.
Sprejem Poslovnega poročila.

2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto.
Seznam zaposlenih.
Seznam učencev s posebnimi potrebami.
Seznam nadarjenih učencev.

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zbirka podatkov o učencih, njihovih starših oz. zakonitih zastopnikih, ki so vključeni v v OŠ Dragatuš in ki so bili.
Evidenca o zaposlenih delavcih.
Evidenca o plačah.

2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Urniki učencev za š. l. 2023/2024.
Urniki oddelkov za š. l. 2023/2024.
Šolski koledar za š. l. 2023/2024.
Cenik malic in kosil za š. l. 2023/2024.


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

1. NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO: stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu OŠ Dragatuš (od ponedeljka do petka med 7.00 in 13.00). Nekatere informacije so na voljo tudi v šolski publikaciji za posamezno šolsko leto.

2. DELNI DOSTOP: v skladu z v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. STROŠKOVNIK OZ. DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Način plačila stroškov : v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cena in drugi pogoji ponovne porabe informacij javnega značaja : v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

(Skupno obiskov 1.692 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI