Predmetnik

IZBIRNI PREDMETI V ŠOL. LETU 2024/2025

Učenci 7., 8. in 9. razreda morajo na teden opraviti dve, lahko pa tudi tri ure izbirnih premetov. V spričevalo je vpisana ocena enega predmeta (če je to izbirni predmet Nemščina, ki je 2-urni predmet) ali dveh predmetov, ki sta ocenjena z boljšo oceno. Po predmetniku je tem predmetom namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku dve uri. Učenci delajo v desetih skupinah.
Za šolsko leto 2024/2025 so izbrali naslednje predmete:

ansambelska igra (8. r.)
izbrani šport – nogomet (7., 8., 9. r.)
likovno snovanje 1 (7. r.)
likovno snovanje 3 (9. r.)
nemščina 1 (7. r.)
nemščina 2 (8. r.)
nemščina 3 (9. r.)
šport za sprostitev (7., 8. r.)
šport za zdravje (9. r.)
urejanje besedil (8. r.)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOL. LETU 2024/2025

Učenci 1. in 2. triletja so si izbrali naslednje neobvezne izbirne predmete:
šport (4.-6. r.)
umetnost – likovna ustvarjalnost (4.-6. r.)
angleščina (1. r.)

Za učence od 4. do 6. razreda se sicer lahko izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike. Za učence od 7. do 9. razreda pa šola kot neobvezni izbirni predmet lahko izvaja pouk drugega tujega jezika.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se izvaja postopoma, in sicer se je za učence 4. in 7. razreda pričel v šolskem letu 2014/2015, za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/2016, za učence 6. in 9. razreda pa se je pričel v šolskem letu 2016/2017.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti – znanje se ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

PREDMETNIK

V šolskem letu 2024/2025 bomo opravili 188 dni pouka (9. razred 181 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve.

OBVEZNI PROGRAM
PREDMET/RAZRED1. r.2. r.3. r.4. r.5. r.6. r.7. r.8. r.9. r.SKUPAJ
Slovenščina67755543,54,51631,5
Matematika4455444441318
Angleščina22234433796
Likovna umetnost222221111487
Glasbena umetnost2221,51,51111452
Družba23175
Geografija121,52221,5
Zgodovina1222239
DKE (1*)1170
Spoznavanje okolja333315
Fizika22134
Kemija22134
Biologija1,52116,5
Naravoslovje23175
Naravoslovje in tehnika33210
Tehnika in tehnologija211140
Gospodinjstvo11,587,5
Šport333333222834
Izbirni predmeti (2*)2/32/32/3204/306
Tedensko ur poukavseh ur7740/7842
Število predmetov677891113-1415-1613-14
Tedensko ur pouka20-22232423,5-24,525,5-26,525,5-26,527-2827,5-28,527,5-28,5
Tednov pouka353535353535353532
Oddelčna skupnost0,50,50,50,50,50,5103,5
Kulturni dnevi444333333150
Naravoslovni dnevi333333333135
Tehniški dnevi333444444165
Športni dnevi555555555225
skupaj ur dejavnosti675
RAZŠIRJENI PROGRAM
NIP - angleščina (3*)2
NIP po izbiri (4*)2/12/12/1
ISP (5*)0,50,50,50,50,50,50,50,50,5
Dopolnilni/dodatni pouk111111111
Podaljšano bivanjexxxxx
Jutranje varstvox

(1*) DKE – domovinska in državljanska kultura in etika
(2*) Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
(3*) NIP – neobvezni izbirni predmet
(4*) NIP po izbiri – učenci lahko izbirajo med naslednjimi predmeti: nemščina, umetnost, računalništvo, šport, tehnika
(5*) ISP – individualna in skupinska pomoč učencem

V predmetniku so navedene vse ure, ki jih lahko izvajamo po predmetniku. Dejansko število ur pa je odvisno od izbire učencev (izbirni predmeti) in postopnosti uvajanja nekaterih predmetov v predmetnik (tuji jezik) – o tem bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.

(Skupno obiskov 2.324 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI