Šola danes

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Z učenjem, vzgojo in delom do znanja, kulture in uspeha.

Osnovni cilj šole je kakovostno delo v razredu, ki bo učencem dalo dovolj kakovostnega znanja in uspešno nadaljevanje srednješolskega izobraževanja.

Poleg kakovostnega znanja, ki ga učenci pridobivajo tudi v t. i. razširjenem programu (interesne dejavnosti, razni projekti, šola v naravi, dodatni in dopolnilni pouk ..) učence usmerjamo in jim pomagamo pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave in samozavestne osebnosti.

Odkrivamo učenčeva močna področja, želimo zagotoviti razmere za otrokov raziskovalni duh in ga učimo odgovornosti za lastno delovanje in učenje. Skušamo mu pomagati pri določitvi življenjskega cilja in ga usmeriti na pot, kako ga bo uresničeval.

Izobraževalni sistem v Sloveniji je sodoben, v veliki večini primerljiv z evropskimi sistemi, vendar je pomembno, da ohranimo nekatere dobre plati našega šolskega sistema in s tem ohranjamo avtonomnost slovenskega šolskega prostora. Delovne vneme in discipline ni mogoče vsiliti od zunaj, potrebno jo je najti v otroku samem. Visoka lastna motivacija in ustvarjalni pouk ne bosta vzbujala občutka, da je delo v šoli le izpolnjevanje volje nekoga drugega, pač pa nujno potrebna priprava za učenje, ki bo trajalo celo življenje.

Kvalitetno izobraževanje je vsekakor tisto, ki učencem omogoča, da pridobljeno znanje uporabijo v praksi in jih usposobi za samostojno učenje. Za to so potrebna različna znanja in sposobnosti vseh akterjev odgovornih za učence. Eno najpomembnejših takšnih znanj je vsekakor učenje učenja. Da bi se to lahko doseglo, je potrebno otroke vrtca in učence usmerjati. Usmerjati v sodelovanje drug z drugim, jim priskočiti na pomoč pri pridobivanju nekaterih socialnih kompetenc, ki so potrebne za sodelovanje in timsko delo. Prav tako jim je potrebno pomagati, da znajo pridobljeno znanje uporabiti v novih okoliščinah.

Temeljni cilji, usmeritev naše šole so: zagotavljati splošno izobrazbo, spodbujati skladen, spoznaven, čustven, duhovni in socialni razvoj posameznika, spodbujati zavest o integriteti posameznika, razvijati pismenost, sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje, razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, spoznati zgodovino Slovenije in sveta, vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, oblikovati in spodbujati zdrav način življenja, usposabljati za vseživljenjsko učenje in odgovoren odnos do narave.

Osnovni cilj zavoda je kakovostno delo v razredu, ki bo dalo učencem dovolj znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. Ob kvalitetnem znanju, ki ga učenci pridobivajo v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, projektov, šol v naravi, obveznih izbirnih predmetov, raziskovalnih nalog, učencem pomagamo tudi pri oblikovanju vrednot in pri razvoju zdrave in samozavestne osebnosti.

LOGOTIP ŠOLE

logo

Naš logotip je čebelica – simbolizira marljivost, pridnost, kreativnost, izvirnost in inovativnost učencev in učiteljev naše šole. Ima veliko idej, je športnica, umetnica, je igriva, ima rada naravo, se rada smeji in ima zelo rada otroke. Tudi tiste najmlajše iz našega vrtca, zato ima pri sebi račko. V svojih pesmih za otroke pa je čebelico opeval tudi naš pesnik Oton Župančič.

Jasmina Strugar, prof. likovne umetnosti, avtorica logotipa

KADRI

Kadrovski pogoji na šoli so dobri. Vsi strokovni  in tehnični delavci imajo ustrezno izobrazbo in izpolnjujejo pogoje za delo, ki ga opravljajo.

Kolektiv v šolskem letu 2018/2019

PROSTORSKI POGOJI

Šola ima telovadnico in igrišče na katerem potekajo: pouk ŠPO, razni nastopi, kulturne prireditve … Ob igrišču je večnamenski nadstrešek. Igrišče bi bilo potrebno preplastiti, saj se na njem pojavljajo razpoke, ki so vsako leto večje. Na novo bi bilo potrebno tudi začrtati igrišča.

Obstoječe učilnice so ustrezne za izvajanje pouka, razen učilnice za GOS, TIT in LUM. Manjkata vsaj dve učilnici, knjižnica in prostor za izvajanje individualne učne pomoči. Prostorska stiska se je še povečala, saj se bo zaradi dograditve prizidka, v šol. l. 2022/2023 porušil stari del šole. S tem bomo dodatno izgubili šolsko knjižnico, poslovne prostore in eno igralnico. 

Prostorsko stisko bomo reševali tako, da se bosta dva oddelka (4. in 5. r.) preselila v začasni učilnici v Kulturnem domu, en oddelek vrtca pa se bo preselil v sproščeno učilnico 4. razreda. Poslovne prostore bomo preselili v računalniško učilnico, ki je bila preurejena v ta namen, knjižnico pa bomo preselili deloma na hodnik, deloma v eno od prostih učilnic.

Dograditev prizidka naj bi bila zaključena do konca leta 2024. S tem bomo pridobili: dve večnamenski učilnici, učilnico za GOS, prostor za izvajanje individualne učne pomoči, knjižnico z multimedijo, večnamenski prostor, eno igralnico za potrebe vrtca, zbornico za vzgojiteljice, kabinet in shrambo za igrače ter poslovne prostore.

V šol. l. 2023/2024 bo prizidek predvidoma dograjen.

V času gradnje bosta režim in organizacija dela prilagojena razmeram.

 

OPREMA IN UČILA

Potrebno opremo, učila in učne pripomočke nabavljamo, kolikor nam to dovoljujejo denarna sredstva, ki pa žal ne zadostujejo za nabavo vsega, kar bi potrebovali.

Večji del opreme je star, dotrajan, pripeljan na šolo tudi iz drugih šol in ustanov, kjer so ga zaradi dotrajanosti (ali prenavljanja) odpisali. Najslabša je oprema v knjižnici in ne zagotavlja ustreznih delovnih pogojev.

Opremo za izvajanje ŠPO (telovadna orodja …) posodabljamo postopno, ker so posamezna orodja draga. Podobna je tudi situacija z učili, zato z ustanoviteljem potekajo razgovori, kako zagotoviti sredstva za nabavo manjkajoče opreme in učil.

Uspelo nam je posodobiti IKT opremo. Imamo štiri interaktivne table, enajst LCD-projektorjev in en monitor za v učilnico. Računalniki v računalniški učilnici so ustrezni, ravno tako tudi računalniki v učilnicah. Imamo tudi zadostno število računalnikov za izposojo učencem in smo pripravljeni na izvajanje pouka na daljavo, če bi bilo to potrebno. 

 

FINANCIRANJE

Za nemoteno delovanje šola prejema sredstva Občine Črnomelj in Ministrstva za šolstvo in šport (MIZŠ).

Sredstva za investicije, vzdrževanje in materialne stroške zagotavlja občina, sredstva za plače delavcev in del materialnih stroškov pa zagotavlja MIZŠ. Šola prejema še plačila malic, kosil, sredstva od najema prostorov in prispevke donatorjev.

Za izvajanje obveznega programa ima šola zagotovljena sredstva.

(Skupno obiskov 1.871 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI