Prednostne naloge

Dvig bralne pismenosti v prvi triadi. V ta namen smo se vključili v projekt Opolnomočenje učencev za izboljšanje bralne pismenosti in dostopa do znanja. Ustanovljen je bil šolski tim, ki skrbi za realizacijo te naloge. Strokovno podporo pri tem nam nudi ZRSŠ, ki je projekt tudi vodil. Projekt je bil sicer zaključen, mi pa še vedno nadaljujemo z aktivnostmi na tem področju, saj ugotavljamo, da imajo naši učenci še vedno težave z bralno pismenostjo (dosežki NPZ).

Menimo, da je bralna pismenost v najširšem pomenu besede na dokaj nizki ravni v celotni Sloveniji. To je bil tudi osnovni vzrok, da smo se vključili v omenjeni projekt.

Ravno tako se vključujemo v projekte: Evropa v šoli, Mednarodni slikarski ex–tempore, Zdrava šola, projekti, ki so vezani na varnost v cestnem prometu in še mnoge druge.

Generalno svojo razvojno naravnanost usmerjamo: na področju novih pristopov pri izvajanju pouka na razredni in predmetni stopnji, z razširitvijo dejavnosti na področju projektnega dela, z izboljšanjem kvalitete pedagoškega dela, s poglobitvijo medsebojnega sodelovanja z lokalno skupnostjo in sodelovanju s starši.

 

CILJI ZAVODA:

Razvrstimo jih v t.i. vzgojno – izobraževalne in materialne, znotraj obeh pa v kratkoročne in dolgoročne.

Kratkoročni cilji:
– zaključiti projekt Opolnomočenja bralne pismenosti in z evalvacijo le te oblikovati dolgoročni cilj, ki bi zagotovil dvig bralne pismenosti na šoli,
– izboljšati prostorske pogoje za delo,
– skrbeti za izobraževanje zaposlenih,
– dokupovati strokovno literaturo in leposlovne knjige,
– opremiti 1. triado z novimi didaktičnimi pripomočki,
– ekološki – zbiranje odpadnih baterij , kartuš , starega papirja, ločevanje odpadkov …

Dolgoročni cilji so vsi cilji, ki so zapisani v 2. Členu ZOFVI ter še:
– maksimalno razvijati multikulturnost, strpnost in humanitarnost,
– zagotoviti optimalne kadrovske in finančne pogoje,
– dosegati primerljive rezultate na vseh področjih na državni ravni,
– razvijati kulturno organizacijo s celotnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov,
– oblikovati in spodbujati zdrav načina življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja,
– razvijati pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
– spodbujati skladen, spoznavni, čustveni, duhovni in socialni razvoja posameznika.

 
Načini doseganja in uresničevanja ciljev:

Za doseganje in uresničevanje ciljev osnovnošolskega izobraževanja bomo v šoli:
– zagotavljali kvalitetno vzgojno izobraževalno delo in pogoje za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
– z raznimi aktivnostmi, predavanji, ogledi in obiski spodbujali skladni telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
– organizirali različna srečanja kjer bodo učenci s sodelovanjem razvijali medsebojno strpnost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– ob državnih in kulturnih praznikih organizirali proslave, prireditve in kulturne dejavnosti s katerimi bomo razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti,
– s samo evalvacijo primerjali mednarodno primerljive standarde znanja,
– izvedli analizo dosežkov NPZ in jih primerjali z dosežki na ravni države,
– skozi razgovore zagotavljali iz zviševali raven zadovoljstva staršev,
– organizirali vzgojno izobraževalno delo na način, ki bo upošteval celovit in vsestranski razvoj učenca in obenem spoštoval otrokovo individualnost in podpiral ustvarjalnost.

(Skupno obiskov 1.105 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI